Linux&UVC驱动
+ -

LINUX&UVC视频缓冲区队列映射VIDIOC_QUERYBUF

2024-04-02 1 0

LINUX&UVC驱动中通过VIDIOC_REQBUFS申请的内存空间在内核层,而我们的应用程序在应用层,故为了从内核中将数据读到应用层,提高效率。LINUX&UVC驱动使用的是内存映射的方式。其原理就是同一片内存空间,分别映射到用户层和内核层。这样在内核中写内存,在应用层通过读应用层的地址即可读到数据。这样,虽然在应用层和内核层的地址不同,但是是同一片内存。

通过VIDIOC_REQBUFS申请的内核内层,可通过VIDIOC_QUERYBUF请求来进行映射。

  // 将缓冲区映射到用户空间
  struct v4l2_buffer buf;
  void *buffer_start[reqbuf.count];
  for (unsigned int i = 0; i < reqbuf.count; i++) {
    memset(&buf, 0, sizeof(buf));
    buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
    buf.index = i;
    if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1) {
      perror("Failed to query buffer");
      close(fd);
      return EXIT_FAILURE;
    }
    buffer_start[i] = mmap(NULL, buf.length, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, buf.m.offset);
    if (buffer_start[i] == MAP_FAILED) {
      perror("Failed to map buffer");
      close(fd);
      return EXIT_FAILURE;
    }
  }

VIDIOC_QUERYBUF对应的内核请求为vidioc_querybuf回调。

const struct v4l2_ioctl_ops uvc_ioctl_ops = {
...
  .vidioc_querybuf = uvc_ioctl_querybuf,
...
}

其对应的函数为:

static int uvc_ioctl_querybuf(struct file *file, void *fh,
         struct v4l2_buffer *buf)
{
  struct uvc_fh *handle = fh;
  struct uvc_streaming *stream = handle->stream;

  if (!uvc_has_privileges(handle))
    return -EBUSY;

  return uvc_query_buffer(&stream->queue, buf);
}

其最终还是由vb2模块实现(谁申请谁遇射,也合理):

int uvc_query_buffer(struct uvc_video_queue *queue, struct v4l2_buffer *buf)
{
  int ret;

  mutex_lock(&queue->mutex);
  ret = vb2_querybuf(&queue->queue, buf);
  mutex_unlock(&queue->mutex);

  return ret;
}

调用vb2_querybufvb2_querybuf

int vb2_querybuf(struct vb2_queue *q, struct v4l2_buffer *b)
{
  struct vb2_buffer *vb;
  int ret;

  if (b->type != q->type) {
    dprintk(1, "wrong buffer type\n");
    return -EINVAL;
  }

  if (b->index >= q->num_buffers) {
    dprintk(1, "buffer index out of range\n");
    return -EINVAL;
  }
  vb = q->bufs[b->index];
  ret = __verify_planes_array(vb, b);
  if (!ret)
    vb2_core_querybuf(q, b->index, b);
  return ret;
}
EXPORT_SYMBOL(vb2_querybuf);

vb2_core_querybuf调用队列初始化时vb2_queue_init注册的回调fill_user_buffer

void vb2_core_querybuf(struct vb2_queue *q, unsigned int index, void *pb)
{
  call_void_bufop(q, fill_user_buffer, q->bufs[index], pb);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(vb2_core_querybuf);

vb2_queue_init初始化时

int vb2_queue_init(struct vb2_queue *q)
{
...
q->buf_ops = &v4l2_buf_ops;
...
}

v4l2_buf_ops定义如下:

static const struct vb2_buf_ops v4l2_buf_ops = {
  .verify_planes_array  = __verify_planes_array_core,
  .init_buffer    = __init_vb2_v4l2_buffer,
  .fill_user_buffer  = __fill_v4l2_buffer,
  .fill_vb2_buffer  = __fill_vb2_buffer,
  .copy_timestamp    = __copy_timestamp,
};

__init_vb2_v4l2_buffer的函数如下:

/**
 * __fill_v4l2_buffer() - fill in a struct v4l2_buffer with information to be
 * returned to userspace
 */
static void __fill_v4l2_buffer(struct vb2_buffer *vb, void *pb)
{
    struct v4l2_buffer *b = pb;
    /*
     * 对于vb2_v4l2_buffer好像是第一次见到,这里分析一下来源
     * 先说一下这个函数的2个参数
     * vb是来源于bufs[index],申请buffer的时候填充的
     * pb则是来自于用户空间的地址
     * vbuf = to_vb2_v4l2_buffer(vb)
     * 说明和vb有关系
     * __vb2_queue_alloc中vb创建如下
     * vb = kzalloc(q->buf_struct_size, GFP_KERNEL);
     * 而q->buf_struct_size值在
     * vb2_queue_init
     * if (q->buf_struct_size == 0)
     *   q->buf_struct_size = sizeof(struct vb2_v4l2_buffer);
     * 也就是不为0的时候,这里会赋值
     * 但是vivi驱动中已经对其赋值了
     * q->buf_struct_size = sizeof(struct vivi_buffer);
     * 这样就找到了,对应的vb2_v4l2_buffer 
     * 实际看vivi_buffer,
     * struct vivi_buffer {
   *  struct vb2_buffer  vb;
   *  struct list_head  list;
   *  struct vivi_fmt    *fmt;
     * }
     * 没看到vb2_v4l2_buffer相关的东西
     * 于是去看最新的vivi驱动代码,如下
     * struct vivid_buffer {
   *   struct vb2_v4l2_buffer vb;
   *   struct list_head  list;
     * };
     * 这里就可以看到vb2_v4l2_buffer的来源了
     * 其实主要原因还是vivi驱动太老,linux内核太新不匹配造成的
     * */
    struct vb2_v4l2_buffer *vbuf = to_vb2_v4l2_buffer(vb);
    struct vb2_queue *q = vb->vb2_queue;
    unsigned int plane;

    // 直接填充数据成员信息
    /* Copy back data such as timestamp, flags, etc. */
    b->index = vb->index;
    b->type = vb->type;
    b->memory = vb->memory;
    b->bytesused = 0;

    b->flags = vbuf->flags;
    b->field = vbuf->field;
    b->timestamp = ns_to_timeval(vb->timestamp);
    b->timecode = vbuf->timecode;
    b->sequence = vbuf->sequence;
    b->reserved2 = 0;
    b->reserved = 0;

    // 多平面视频格式暂不做解释,还没细研究!!!
    if (q->is_multiplanar) {
        /*
         * Fill in plane-related data if userspace provided an array
         * for it. The caller has already verified memory and size.
         */
        b->length = vb->num_planes;
        for (plane = 0; plane < vb->num_planes; ++plane) {
            struct v4l2_plane *pdst = &b->m.planes[plane];
            struct vb2_plane *psrc = &vb->planes[plane];

            pdst->bytesused = psrc->bytesused;
            pdst->length = psrc->length;
            if (q->memory == VB2_MEMORY_MMAP)
                pdst->m.mem_offset = psrc->m.offset;
            else if (q->memory == VB2_MEMORY_USERPTR)
                pdst->m.userptr = psrc->m.userptr;
            else if (q->memory == VB2_MEMORY_DMABUF)
                pdst->m.fd = psrc->m.fd;
            pdst->data_offset = psrc->data_offset;
            memset(pdst->reserved, 0, sizeof(pdst->reserved));
        }
    } else {
    /*
         * length: 平面的大小,可能与真实的数据帧大小不一致,驱动为了page对齐会变大
         * byteused: 帧数据的大小,这里为0,后面的分析中可以看到更新
         * 应用代码中有时候可能会用length代表帧数据的大小,这个值有可能是不准确的
         * 比如帧大小是4812Byte,那么驱动中有可能为了方便,将length设置为5000
         * 所以最好使用byteused
        */       
         /*
         * We use length and offset in v4l2_planes array even for
         * single-planar buffers, but userspace does not.
         */
        b->length = vb->planes[0].length;
        b->bytesused = vb->planes[0].bytesused;
        if (q->memory == VB2_MEMORY_MMAP)
            b->m.offset = vb->planes[0].m.offset;
        else if (q->memory == VB2_MEMORY_USERPTR)
            b->m.userptr = vb->planes[0].m.userptr;
        else if (q->memory == VB2_MEMORY_DMABUF)
            b->m.fd = vb->planes[0].m.fd;
    }

    /*
     * Clear any buffer state related flags.
     */
    b->flags &= ~V4L2_BUFFER_MASK_FLAGS;
    b->flags |= q->timestamp_flags & V4L2_BUF_FLAG_TIMESTAMP_MASK;
    if (!q->copy_timestamp) {
        /*
         * For non-COPY timestamps, drop timestamp source bits
         * and obtain the timestamp source from the queue.
         */
        b->flags &= ~V4L2_BUF_FLAG_TSTAMP_SRC_MASK;
        b->flags |= q->timestamp_flags & V4L2_BUF_FLAG_TSTAMP_SRC_MASK;
    }
    /*
     * 对于vb->state的值
     * 在使用reqbuf的时候VIDIOC_REQBUFS,看上一篇
     * vb->state = VB2_BUF_STATE_DEQUEUED
     * 表示该buffer在用户空间控制,直接break
    */
   switch (vb->state) {
    case VB2_BUF_STATE_QUEUED:
    case VB2_BUF_STATE_ACTIVE:
        b->flags |= V4L2_BUF_FLAG_QUEUED;
        break;
    case VB2_BUF_STATE_ERROR:
        b->flags |= V4L2_BUF_FLAG_ERROR;
        /* fall through */
    case VB2_BUF_STATE_DONE:
        b->flags |= V4L2_BUF_FLAG_DONE;
        break;
    case VB2_BUF_STATE_PREPARED:
        b->flags |= V4L2_BUF_FLAG_PREPARED;
        break;
    case VB2_BUF_STATE_PREPARING:
    case VB2_BUF_STATE_DEQUEUED:
    case VB2_BUF_STATE_REQUEUEING:
        /* nothing */
        break;
    }

    if (vb2_buffer_in_use(q, vb))
        b->flags |= V4L2_BUF_FLAG_MAPPED;

    if (!q->is_output &&
        b->flags & V4L2_BUF_FLAG_DONE &&
        b->flags & V4L2_BUF_FLAG_LAST)
        q->last_buffer_dequeued = true;
}

0 篇笔记 写笔记

LINUX&UVC视频缓冲区队列映射VIDIOC_QUERYBUF
LINUX&UVC驱动中通过VIDIOC_REQBUFS申请的内存空间在内核层,而我们的应用程序在应用层,故为了从内核中将数据读到应用层,提高效率。LINUX&UVC驱动使用的是内存映射的方式。其原理就是同一片内存空间,分别映射到用户层和内核层。这样在内核中写内存,在应用层通过读应用......
关注公众号
取消
感谢您的支持,我会继续努力的!
扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

您的支持,是我们前进的动力!