USBIP解读及源码分析
+ -

USBIP IRP_MJ_CREATE

2023-10-23 4 0

上层应用通过CreateFile打开驱动时,只有一种情况是需要失败的,那就是当前设备已经被标识为移除,表示驱动已经卸载。


static PAGEABLE NTSTATUS
vhci_create(__in PDEVICE_OBJECT devobj, __in PIRP Irp)
{
  pvdev_t  vdev = DEVOBJ_TO_VDEV(devobj);

  PAGED_CODE();

  DBGI(DBG_GENERAL, "vhci_create(%s): Enter\n", dbg_vdev_type(vdev->type));

  // Check to see whether the bus is removed
  if (vdev->DevicePnPState == Deleted) {
    DBGW(DBG_GENERAL, "vhci_create(%s): no such device\n", dbg_vdev_type(vdev->type));

    Irp->IoStatus.Status = STATUS_NO_SUCH_DEVICE;
    IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);
    return STATUS_NO_SUCH_DEVICE;
  }

  Irp->IoStatus.Information = 0;
  Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
  IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

  DBGI(DBG_GENERAL, "vhci_create(%s): Leave\n", dbg_vdev_type(vdev->type));

  return STATUS_SUCCESS;
}
HID人机交互QQ群:564808376    UAC音频QQ群:218581009    UVC相机QQ群:331552032    BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197    STC-USB单片机QQ群:315457461    USB技术交流QQ群2:580684376    USB技术交流QQ群:952873936   

0 篇笔记 写笔记

USBIP IRP_MJ_CREATE
上层应用通过CreateFile打开驱动时,只有一种情况是需要失败的,那就是当前设备已经被标识为移除,表示驱动已经卸载。static PAGEABLE NTSTATUSvhci_create(__in PDEVICE_OBJECT devobj, __in PIRP Irp){ pv......
关注公众号
取消
感谢您的支持,我会继续努力的!
扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

您的支持,是我们前进的动力!